29 Narzędzia selekcji
Narzędzia selekcji służą do wybierania obiektów które chcemy zmodyfikować lub podejrzeć ich właściwości. Są to jedne z najczęściej używanych narzędzi. Selekcje obiektów możemy wykonać na różne sposoby w zależności od tego jakie obiekty chcemy wybrać.


BEZPOŚREDNIE WSKAZANIE OBIEKTU


Pojedyncze obiekty możemy wskazać przy użyciu prawego przycisku myszy. Wystarczy, że naje-dziemy kursorem na element obiektu i wciśniemy prawy przycisk myszy. Wskazany obiekt zostanie podświetlony i zostanie wyświetlony na ekranie przerywaną linią. Oznacza to, że obiekt jest zazna-czony i można przejść do jego edycji.


Bezpośrednie wskazanie obiektu – pojedynczy obiekt w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 142. Bezpośrednie wskazanie obiektu – pojedynczy obiekt


Do selekcji można wskazać jeden obiekt lub dodać więcej obiektów wskazując kolejne obiekty prawym klawiszem myszy.


Bezpośrednie wskazanie obiektu – kilka obiektów | darmowy program geodezyjny

Rysunek 143. Bezpośrednie wskazanie obiektu – kilka obiektów


WYBIERANIE ZA POMOCĄ OKNA


Jeśli chcemy wybrać wiele obiektów możemy je wskazać za pomocą zaznaczenia. Wskazujemy ob-szar w obrębie, którego znajdujące się obiekty zostaną dodane do selekcji. Obszar wskazujemy kli-kając prawym przyciskiem myszy na ekranie w jednym rogu i przeciągając kursor do przeciwległego rogu. W zależności w którą stronę tworzymy obszar zaznaczenia jest on wypełniony odpowiednim kolorem. Jeżeli przekątną poprowadzimy w prawą stronę (wskazujemy lewy dolny lub górny róg, a następnie po przekątnej prawy dolny lub górny róg) pole zaznaczenia uzyska niebieski kolor, a w le-wą stronę (najpierw zaznaczamy prawy róg a następnie po przekątnej róg po lewej stronie) - kolor zielony. Od sposobu zaznaczenia obszaru zależy to które obiekty zostaną dodane do selekcji.


 • Zaznaczając obszarem w kolorze niebieskim obiekty dodane do selekcji muszą w całości znaleźć się wewnątrz obszaru

Wybór obiektów za pomocą okna – obszar niebieski w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 144. Wybór obiektów za pomocą okna – obszar niebieski


 • Zaznaczając obszarem w kolorze zielonym obiekty które w całości lub częściowo znajdują się wewnątrz obszaru są dodane do selekcji

Wybór obiektów za pomocą okna – obszar zielony w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 145. Wybór obiektów za pomocą okna – obszar zielony


POLECENIA DOTYCZĄCE SELEKCJI OBIEKTÓW


Selekcji obiektów możemy dokonać także wpisując w pasku poleceń WYBIERZ ( ang. _SELECT). Dodatkowo możemy wybrać jedno z poleceń które umożliwi nam dokonanie selekcji w wygodny dla nas sposób.


 • Okno (Window) – dodaje do selekcji wszystko co mieści się w prostokącie zaznaczenia. Działa analogicznie jak zaznaczenie obszarem w kolorze niebieskim omówione wyżej.
 • PRZecięcie (Crossing) – dodaje do selekcji obiekty, które mieszczą się lub przecinają w prostokącie zaznaczenia. Działa analogicznie jak zaznaczenie obszarem w kolorze zielonym omówione wyżej.
 • OSTatni (Last) – zaznaczony zostaje ostatni narysowany na ekranie obiekt.

Selekcja – polecenie ostatni w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 5. Selekcja – polecenie ostatni


 • WSZystko (ALL) – dodaje do selekcji wszystko, poza elementami na zablokowanych i zamrożonych warstwach

Selekcja – polecenie wszystko w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 6. Selekcja – polecenie wszystko


 • Płot (Fence) - zaznacza elementy, które przecinają się z narysowaną linią

Selekcja – polecenie plot w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 7. Selekcja – polecenie płot


 • ZWielobok (WPolygon) - zaznacza wszystko na zewnątrz wieloboku

Selekcja – wybór na zewnątrz wieloboku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 8. Selekcja – wybór na zewnątrz wieloboku


 • PWielobok (CPolygon) - zaznacza wszystko na wewnątrz wieloboku

Selekcja – wybór wewnątrz wieloboku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 9. Selekcja – wybór wewnątrz wieloboku


 • Dodaj (Add) - włącza tryb dodawania. Można dodawać kolejne elementy do selekcji

Selekcja – polecenie dodaj w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 10. Selekcja – polecenie dodaj


 • Usuń (Remove) – włącza tryb usuwania. Można usunąć obiekty z selekcji

Selekcja – polecenie usuń w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 11. Selekcja – polecenie usuń


 • WSZystko (ALL) – dodaje do selekcji wszystko, poza elementami na zablokowanych i zamrożonych warstwach

Selekcja – polecenie poprzedni w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 12. Selekcja – polecenie poprzedni


 • WSZystko (ALL) – dodaje do selekcji wszystko, poza elementami na zablokowanych i zamrożonych warstwach

Selekcja – polecenie okrąg w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 13. Selekcja – polecenie okrąg


 • PU – punkt umieszczający element – punkt wewnątrz obiektu

Selekcja – punkt wewnątrz obiektu w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 14. Selekcja – punkt wewnątrz obiektu


SZYBKI WYBÓR


Kolejnym sposobem selekcji obiektów jest wykorzystanie szybkiego wyboru. Tą funkcję znajdziemy klikając lewym przyciskiem myszy na ekranie lub na wstążce w zakładce edycja.


PPM - szybki wybór w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 15. Szybki wybór - PPM


Wstążka - szybki wybór w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 16. Szybki wybór - wstążka


W oknie szybki wybór określamy warunki według których mają być wyselekcjonowane obiekty. Wskazujemy czy selekcja dotyczy całego rysunku czy wskazanego przez nas obszaru. Wybieramy typ obiektu z dostępnych obecnie obiektów w rysunku, a następnie określamy właściwości selekcji. W zależności od wskazanego typu mamy do wyboru właściwości, dzięki którym zostanie dokonana selekcja. Następnie należy wybrać, czy szukane obiekty chcielibyśmy dodać czy odjąć z obecnego zbioru wskazań.


Szybki wybór w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 17. Szybki wybór


Przykładowo ustawiając selekcję na podstawie koloru obiektu zostają dodaje do selekcji wszystkie obiekty w kolorze niebieskim.


Zastosowanie narzędzia szybki wybór w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 18. Zastosowanie narzędzia szybki wybór


FILTR


Innym narzędziem do wyboru obiektów według ich właściwości jest narzędzie filtr które znajdzie-my na wstążce w zakładce edycja.


Śledzenie biegunowe w AcadGEO

Rysunek 19. Filtr - wstążka


W oknie filtr wyboru obiektu możemy wskazać właściwości przez wybranie ich z dostępnej listy i klikamy dodaj do listy. Możemy też wybrać właściwości ze wskazanego obiektu klikając w przycisk dodaj wybrany obiekt i wskazujemy na ekranie właściwy obiekt. Na liście pojawią się właściwości pobrane z tego obiektu, które możemy edytować lub usuwać. W polu filtry nazwane możemy zapisać ustawiony filtr i będziemy mogli go wykorzystać następnym razem.


Zastosowanie narzędzia filtr w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 20. Zastosowanie narzędzia filtr


WYBIERZ PODOBNE


Jeśli mamy wskazany co najmniej jeden obiekt mamy możliwość dodać do selekcji obiekty podobne do już wybranego. Funkcję tą wybieramy przez prawy przycisk myszy lub ze wstążki zakładka edycja. Obiekty podobne to obiekty tego samego typu (linia, circle, polilinia itp.) znajdujące się na tej samej warstwie.


Zastosowanie narzędzia wybierz podobne w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 21. Zastosowanie narzędzia wybierz podobne


KLAWISZ SHIFT


Jeśli w selekcji znajduje się obiekt, który nie chcemy aby został wybrany możemy usunąć obiekty z selekcji. Wskazujemy wybrane obiekty przez bezpośrednie wskazanie obiektu lub za pomocą okna jednocześnie mając wciśnięty klawisz shift.


Zastosowanie klawisza SHIFT podczas selekcji w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 22. Zastosowanie klawisza shift podczas selekcji


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf