28 Rysowanie precyzyjne
Rysowanie precyzyjne jest konieczne do tworzenia profesjonalnych rysunków. Często chcemy aby rysowany obiekt znajdował się dokładnie w określonym punkcie, czy zaczynał się dokładnie na końcu poprzedniego obiektu.


Na linii statusowej w prawym dolnym rogu programu znajdują się m.in. narzędzia służące do ryso-wania precyzyjnego. Jeśli kafelek ikony jest podświetlony na szaro oznacza to że narzędzie jest ak-tywne. Klikając lewym przyciskiem myszy możemy dane narzędzie uaktywnić lub wygasić.


Linia statusowa | Narzędzia do precyzyjnego rysowania w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 1. Linia statusowa – narzędzia do precyzyjnego rysowania


Punkty charakterystyczne

Punktów charakterystyczne pomagają precyzyjnie określić, gdzie dany obiekt ma być narysowany. Inną nazwą określającą punkty charakterystyczne z którą możemy się spotkać w programie Acad-GEO to punktu zaczepienia. Jak sama nazwa wskazuje są to punkty, o które zaczepiamy obiekty.
Punktów zaczepienia jest sporo. Możemy je ustawić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wybór z linii statusowej ustawień punktu zaczepiania.


Linia statusowa – ustawienia punktu zaczepienia | darmowy program geodezyjny

Rysunek 2. Linia statusowa – ustawienia punktu zaczepienia


Klikając prawym przyciskiem myszy na ustawienia punktu zaczepienia możemy włączyć lub wyłą-czyć obiektowe punkty zaczepienia, a także wybrać otworzyć okno ustawień, dokonamy wyboru punktów charakterystycznych.


Ustawienia rysunku – punkty zaczepienia w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 3. Ustawienia rysunku – punkty zaczepienia


W Oknie ustawienia rysunku w zakładce możemy wskazać punkty zaczepienia elementu, które będą aktywne. Do wyboru są:


 • Koniec – punkt zaczepienia jest na początku i końcu każdego elementu

Punkt zaczepienia - koniec w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 4. Punkt zaczepienia - koniec


 • Środek – punkt zaczepienia jest w punkcie środka obiektu zamkniętego np. okrąg, prostokąt

Punkt zaczepienia - środek w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 5. Punkt zaczepienia - środek


 • Przecięcie – punkt zaczepienia jest w puncie przecięcia co najmniej dwóch obiektów


Punkt zaczepienia - przecięcie w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 6. Punkt zaczepienia - przecięcie


 • Bliski – punkt zaczepienia jest na linii obiektu we wskazanym przez nas miejscu


Punkt zaczepienia - bliski w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 7. Punkt zaczepienia - bliski


 • Symetria – punkt zaczepienia jest w punkcie przecięcia osi symetrii z linią

Punkt zaczepienia - symetria w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 8. Punkt zaczepienia - symetria


 • Przecięcie pozorne – punkt zaczepienia jest w puncie przecięcia co najmniej dwóch obiektów, ma zastosowanie w przestrzeni 3D, gdzie w rzeczywistości obiekty nie przecinają się, ale w aktualnym widoku wyglądają na to, że się przecinają.

Punkt zaczepienia - przecięcie pozorne w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 9. Punkt zaczepienia - przecięcie pozorne


 • Prostopadły – punkt zaczepienia jest w punkcie zrzutowania prostopadłego punktu na inny element.

Punkt zaczepienia - prostopadły w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 10. Punkt zaczepienia - prostopadły


 • Punkt – punkt zaczepienia jest we wskazanym obiekcie punkt (węzeł)

Punkt zaczepienia - punkt (węzeł) w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 11. Punkt zaczepienia - punkt (węzeł)


 • Wstawianie – punkt zaczepienia jest w punkcie wstawienia elementu, bloku lub tekstu.

Punkt zaczepienia - wstawianie w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 12. Punkt zaczepienia - wstawianie


 • Kwadrant – punkt zaczepienia jest w punkcie kwadrantowym łuku, okręgu czy elipsy czyli punkcie prze-cięcia elementu z osią współrzędnych kartezjańskich

Punkt zaczepienia - kwadrant w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 13. Punkt zaczepienia - kwadrant


 • Styczny – punkt zaczepienia jest punkcie na łuku lub okręgu który po połączeniu z poprzed-nio wskazanym punktem tworzy styczną do tego elementu (łuku lub okręgu)
 • >

Punkt zaczepienia - styczny w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 14. Punkt zaczepienia - styczny


 • Przedłużenie - punkt zaczepienia znajduje się na przedłużeniu wskazanej linii

Punkt zaczepienia - przedłużenie w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 15. Punkt zaczepienia - przedłużenie


 • Równoległy – punkt zaczepienia znajduje się na prostej równoległej do wskazanej linii. Po wskazaniu pierwszego punkty linii wskazujemy element względem którego ma zostać określo-na prosta równoległa, a następnie wykorzystując punkt zaczepienia wskazujemy drugi punkt linii który leży na prostej równoległej. W ten sposób powstaje linia równoległa to istniejącego już elementu.

Punkt zaczepienia - równoległy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 16. Punkt zaczepienia - równoległy


Kolejnym sposobem jest użycie skrótu Shift+PPM czyli trzymając wciśnięty klawisz Shift klikamy na ekranie prawym przyciskiem myszy. Wyświetli się lista dostępnych punktów charakterystycznych. Ikony podświetlone na żółto oznaczają aktywny punkt zaczepienia.


Shift+PPM - punkty zaczepienia | darmowy program geodezyjny

Rysunek 17. Shift+PPM – punkty zaczepienia


Możemy też wybrać punkty zaczepienia ze wstążki w zakładce Rysunek 2D znajduje się panel Punkty zaczepienia.


Wstążka – punkty zaczepienia | darmowy program geodezyjny

Rysunek 18. Wstążka – punkty zaczepienia


Wybierając narzędzie ustawienia punktów zaczepienia elementu otworzymy znane już nam okno ustawienia rysunku, gdzie w zakładce wprowadzona współrzędna – punkty bazowe możemy ustawić wybrane punkty charakterystyczne.


Po prawej stronie panelu znajdziemy dostępne punkty zaczepienia omawiane wyżej, które możemy włączać i wyłączać. Jeśli któraś z ikon jest podświetlona na pomarańczowo oznacza to że dany punkt zaczepienia jest aktywny. Po najechaniu kursorem na każdą z ikonek pojawi się informacja oraz krót-ki opis punktu charakterystycznego.


Aktywując punkty zaczepienia przez wstążkę lub pasek narzędzi przed rozpoczęciem operacji np. rysownia polilinii są one aktywne cały czas dopóki ich nie wyłączymy. Natomiast jeśli zaczniemy już rysować obiekt i zorientujemy się, że pożądany punkt zaczepienia jest nieaktywny możemy go włą-czyć klikając z wybraną ikonkę, ale będzie on aktywny tylko jednorazowo. Po pierwszym kliknięciu ustawienia aktywnych punktów charakterystycznych powrócą do pierwotnego stanu.


RYSOWANIE ORTOGONALNE


Rysowanie ortogonalne służy do rysowania odcinków wyłącznie pionowych lub poziomych. Tryb ortogonalny możemy włączyć/wyłączyć na linii statusowej poprzez klikniecie w ikonę tego trybu lub klikając klawisz F8 na klawiaturze.


Rysowanie ortogonalne w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 19. Rysowanie ortogonalne


ŚLEDZENIE BIEGUNOWE


Śledzenie biegunowe służy do rysowania linii pod zadanym kątem. Tryb ten możemy włączyć na linii statusowej lub poprzez kliknięcie na klawiaturze klawisza F10.


Śledzenie biegunowe w AcadGEO

Rysunek 20. Linia statusowa – śledzenie biegunowe


Jeśli klikniemy PPM na ikonę śledzenie biegunowego możemy wybrać kąt pod którym chcemy ry-sować obiekt z ostatnio używanych. Możemy tez włączyć/wyłączyć tryb śledzenia biegunowego.


Jeśli na liście ostatnio używanych kątów nie ma tego który chcemy wybrać. Wybieramy ustawienia i w oknie ustawienia rysunku ustawiamy przyrost kąta.


Ustawienia rysunku – śledzenie biegunowe AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 21. Ustawienia rysunku – śledzenie biegunowe


Możemy wskazać aby kąt był mierzony bezwzględnie czyli zawsze rozpoczynając od kierunku pół-nocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czy aby kąt był mierzony względem ostatnie-go rysowanego elementu.


Podczas rysowania w trybie śledzenia biegunowego program sygnalizuje nam przerywaną zieloną linią o przyciąganiu do zadanego konta lub jego wielokrotności. W podpowiedzi widzimy jakiej długości jest rysowany element oraz pod jakim katem. Możemy wskazać punkt końcowy obiektu lub wpisać żądaną długość.


Rysowanie z trybem śledzenia biegunowego w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 22. Rysowanie z trybem śledzenia biegunowego


SKOK i SIATKA


Innym sposobem zwiększenia dokładności rysowania jest wykorzystanie skokowego przesuwania kursora – Skok. Funkcja ta ogranicza ruch kursora między ustawionymi węzłami skoku.


Skok w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 23. Skok

Siatka to poziome i pionowe linie wyświetlane na ekranie w stałych odległościach. Siatka pomaga użytkownikowi ocenić odległość punktów na ekranie, ale nie stanowi elementu rysunku dlatego nie będzie widoczna na wydruku. Odległość między liniami siatki i skok mogą ale nie muszą mieć tych samych wartości.


Skok w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 24. Siatka


Aby wybrać ustawienia skoku i siatki klikamy PPM na ikonę skoku lub siatki i wskazujemy usta-wienia. W oknie ustawienia rysunku ustawiamy wartości dla skoku i odległości między liniami siatki.


Ustawiania rysunku – skok i siatka AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 25. Ustawiania rysunku – skok i siatka


W celu włączenia wyłączenia skoku klikamy w ikonę skoku na linii statusowej lub wybieramy kli-kamy klawisz F9 na klawiaturze. Natomiast chcąc włączyć lub wyłączyć siatkę również możemy kliknąć w ikonę siatki na linii statusowej lub użyć klawisza F7.


ZAMYKANIE ŁAMANEJ


Jeśli narysujesz kilka odcinków i skorzystasz z opcji zamknij pisząc w linii poleceń literkę z, automatycznie zostanie narysowany odcinek, łączący ostatni narysowany punkt z pierwszym punktem i rysowanie zostanie zakończone.


Zamykanie obiektu poprzez polecenie zamknij AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 26. Zamykanie obiektu poprzez polecenie zamknij


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf