30 Warstwy
Warstwy w programie AcadGEO działają jak nakładane na siebie przeźroczyste folie, na których znajdują się pojedyncze elementy. Warstwy używamy w celu segregacji obiektów według zadanych właściwości czy charakteru danych. W ten sposób możemy zarządzać widocznością obiektów w rysunku wygaszając wybraną warstwę zmieniając jej właściwości.


Panel warstwy na wstążce w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 1. Panel warstwy na wstążce


Na wstążce w panelu warstwy widzimy wszystkie narzędzia służące do zarządzania warstwami w programie AcadGEO. Po lewej stronie ikona z napisem warstwy… powoduje otwarcie okna eksplo-rator warstw, który zostanie omówiony poniżej.


Lista warstw w rysunku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 2. Lista warstw w rysunku


Po prawej stronie u dołu widzimy rozwijalny obszar w którym widoczna jest aktywna warstwa, a po rozwinięciu widoczne są wszystkie dostępne w rysunku warstwy. Możemy tutaj zmienić aktywną warstwę na tą wybraną z rozwijanego pola.


Powyżej widzimy 14 narzędzi do zarządzania warstwami zktóre również zostaną szczegółowo omówione w tym artykule.


EXPLORATOR WARSTW


Ustawienia rysunku – punkty zaczepienia w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 3. Eksplorator warstw


Przez eksplorator warstw możemy zarządzać warstwami w rysunku. W głównej części okna widzi-my listę istniejących warstw oraz ich właściwości. Do każdej warstwy przypisany jest:


 • kolor – możemy go zmienić klikając na okienko z obecnie ustawionym kolorem

Ustawienia koloru warstwy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 4. Ustawienia koloru warstwy


 • rodzaj linii – rodzaj linii możemy wybrać klikając na obecną wartość w kolumnie rodzaj linii

Ustawienia rodzaju linii warstwy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 5. Ustawienia rodzaju linii warstwy


 • włącz/wyłącz – warstwa może być widoczna na rysunku – żarówka żółta lub możemy ją wygasić klikając na symbol żarówki. Zmieni kolor na szary co oznacza, że elementy z tej warstwy obecnie nie są widoczne w rysunku. Analogicznie włączamy widoczność warstwy.
 • zablokowana – jeśli symbol kłódki jest otwarty i w kolorze żółtym oznacza to że warstwa jest aktywna i możemy normalnie pracować na jej obiektach. Natomiast jeśli kłódka jest za-mknięta i jest w kolorze szarym nie możemy zaznaczać, edytować ani wykonywać żadnej innej operacji na obiektach tej warstwy. Obiekty są widoczne na ekranie, ale nie mogą być modyfikowane.
 • wszystkie rzutnie – każdą warstwę możemy zamrozić co będzie skutkować tym że elementy tej warstwy nie będą widoczne na ekranie ani drukowane. Dodatkowo warstwa nie jest re-generowana co odciąża komputer i przyśpiesza przetwarzanie rysunku.
 • grubość linii – możemy ustawić poprzez kliknięcie w wartość w kolumnie grubość linii

Ustawienia grubości linii warstwy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 6. Ustawienia grubości linii warstwy


 • przeźroczystość
 • wydruk – jeśli przy symbolu drukarki jest czerwony krzyżyk oznacza to, że obiekty tej war-stwy nie będą drukowane. Włączamy/wyłączamy wydruk warstwy kliknięciem w symbol drukarki.

Na pasku w górnej części okna znajdują się narzędzia do zarządzania warstwami.


Narzędzia do zarządzania warstwami w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 7. Narzędzia do zarządzania warstwami


Zaczynając od lewej strony znajdują się narzędzia:

 • Nowy elementy – służy do utworzenia nowej warstwy
 • Aktualny – ustawiamy wskazaną warstwę jako aktualną. To samo osiągniemy przez kliknięcie dwa razy na wybraną warstwę. Aktualna warstwa obok nazwy jest oznaczona ✓.
 • Wytnij/kopiuj/wklej
 • Usuń – symbol czerwonego krzyżyka – służy do usunięcia wskazanej (obecnie podświetlo-nej) warstwy
 • Usuń - symbol białej kartki z zieloną strzałką w dół – służy do usunięcia wszystkich pu-stych warstw.
 • Regeneracja
 • Nowy filtr własności – możemy ustawić filtr który pokaże nam tylko warstwy o wybranych właściwościach np. warstwy o grubości linii 0.18mm

Właściwości filtru warstw w AcadGEO

Rysunek 8. Właściwości filtru warstw


 • Nowy filtr grup – możemy stworzyć filtr w którym widoczne będą tylko wskazane przez nas warstwy. Warstwy możemy wybrać przez edycję klikając PPM na utworzonym filtrze i wskazanie odpowiednich warstw (zielone kółeczko) lub przez wybierz warstwę wskazując obiekt wybranej warstwy na ekranie.

Filtr grupy warstw w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 9. Filtr grupy warstw


Po wskazaniu odpowiednich warstw zostaną one wyświetlone w poglądzie założonego fil-tra.


Filtr grup w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 10. Filtr grup


 • Odwróć filtr – w danym filtrze zostaną wyświetlone obiekty które nie spełniały warunków danego filtra
 • Menadżer stanu warstw – możemy zapisać ustawienia warstw i w później w dowolnym momencie możemy przywrócić zapisane ustawienia. W oknie menadżera możemy utworzyć nowy stan, edytować go czy wybrać które właściwości mają zostać przywrócone z zapisane-go stanu. Możemy tez wybrać co ma się zadziać z warstwami których nie odnaleziono w za-pisanym stanie (np. zostały usunięte po zapisaniu stanu).

Menadżer stanów warstw w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 11. Menadżer stanów warstw


Przejdźmy do omawiania pozostałych narzędzi widocznych w panelu Warstwy na wstążce. Gdy najedziemy kursorem na wybraną ikonę zostanie wyświetlona nazwa narzędzia oraz je-go krótki opis.


Narzędzia zarzadzania warstwami w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 12. Narzędzia zarządzania warstwami


 • Menadżer stanów warstw – funkcja ta została opisana szczegółowo powyżej.
 • Zmień aktualną warstwę – zmieniamy warstwę na aktualną dla wskazanego obiektu. Po kliknięciu w narzędzie wskazujemy obiekt(obiekty) którym ma być przypisana aktualna war-stwa.
 • Ustaw warstwę przez element - ustawiamy jako aktualną wskazana warstwę. Po kliknięciu w narzędzie musimy wskazać na ekranie obiekt którego warstwa zostanie ustawiona jako aktu-alna
 • Ustaw na BYLAYER – wskazanym obiektom zmieniamy obecne ustawienia koloru rodzaju i grubości linii na BYLAYER czyli zgodne z ustawieniami warstwy na której się znajdują.

Zmiana właściwości warstwy na BYLAYER w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 13. Zmiana właściwości warstwy na BYLAYER


 • Izoluj warstwę – ukrywa wszystkie warstwy oprócz tych z zaznaczonymi obiektami. To na-rzędzie możemy też wywołać wpisując w pasku poleceń LAYISO.
 • Odizoluj warstwy – przywraca ukryte warstwy
 • Warstwa zablokowana – blokowana jest warstwa, której obiekt wskażemy na ekranie
 • Warstwa odblokowana – odblokowana zostaje wskazana warstwa
 • Włącz wszystkie warstwy – wszystkie warstwy w rysunku zostają włączone. Możemy też tego dokonać wpisując w pasku poleceń LAYON.
 • Wyłącz warstwy – wskazane warstwy w rysunku zostają wyłączone. Możemy też tego do-konać wpisując w pasku poleceń LAYOF. Po uruchomieniu narzędzia wskazujemy na ekra-nie obiekty których warstwy zostaną wyłączone.
 • Zamroź warstwę – zamrożone zostaną wskazane warstwy.
 • Odmroź wszystkie warstwy – odmrożone zostaną wszystkie warstwy
 • Dopasuj warstwę – zmieniamy warstwę wskazanego elementu na warstwę drugiego wska-zanego obiektu. Po wybraniu tego narzędzia w pierwszej kolejności wskazujemy obiekty do zmiany a następnie warstwę (obiekt na wybranej warstwie) na którą mają zostać przeniesione obiekty.
 • Usuń warstwę – zostaną usunięte warstwy zaznaczonych elementów.

Narzędzia II – skróty w zarządzaniu warstwami w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 14. Narzędzia II – skróty w zarządzaniu warstwami


Zarządzanie warstwami możemy wykonywać także poprzez funkcje w zakładce Narzędzia II na wstążce. Widzimy tam 3 narzędzia które możemy wywołać z tej właśnie zakładki lub poprzez skró-ty klawiszowe. Wystarczy ze przyciśniemy klawisze 0, 1 lub 2 i zostaną wywołane odpowiednie funkcje:

1 - Ustaw aktywną warstwę 0

2 - Wskaż obiekt i ustaw warstwę – po wciśnięciu klawisza 1 program poprosi nas o wskazanie obiektu. Zostanie ustawiona jako aktywna warstwa na której znajduje się wskazany obiekt.

3 - Utwórz nową warstwę – możemy utworzyć nową warstwę. W oknie utwórz nową warstwę podajemy jej nazwę, kolor, typ linie oraz grubość linii.


Tworzenie nowej warstwy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 15. Tworzenie nowej warstwy


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf