02 IMPORT GML 2015
W wielu ośrodkach nadal jest prowadzona baza danych w standardzie 2015 dlatego też do AcadGEO możemy zaimportować pliki GML w wersji 2015.


W aplikacji Apigeo, która działała pod programem AutoCad mogliśmy importować pliki GML w standardzie 2015. W AcadGEO import GML 2015 został rozszerzony także o konwersję obiektów do standardu 2021 dlatego w AcadGEO są dwie możliwości importu pliku GML w wersji 2015:


1. Możemy zaimportować plik GML w wersji 2015 i dalej korzystać z obiektów baz danych w wersji 2015

2. Możemy przekonwertować dane z pliku GML w wersji 2015 do wersji 2021 i korzystać z obiektów baz danych w wersji 2021


Nie zależnie od wybranej metody przed importem GML należy zapisać rysunek do pliku .dwg. Zapis pliku spowoduje, że ścieżka wyboru plików zostanie ustawiona na folder, w którym zapisaliśmy nasz rysunek.


1 Import z GML 2015


Narzędzie importu możemy wywołać na kilka sposobów:

a) Wybierając kartę Gml/Swde na wstążce, a następnie funkcję GML Import 2021


Import z GML 2015 | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 1. Import z GML 2015 - wybór przez wstążkę AcadGEO


b) Z paska menu wybierając pasek Gml/Swde, a następnie polecenie GML Import 2015


Import z GML 2015 | Wybór przez pasek menu AcadGEO

Rysunek 2. Import z GML 2015 - wybór przez pasek menu AcadGEO


c) Wpisując w pasku poleceń GMLImport2015


Import z GML 2015 | Wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO

Rysunek 3. Import z z GML 2015 - wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO


Po wywołaniu polecenia importu GML 2015 pojawia się okno importu plików. Klikając w przycisk + możemy wybrać pliki GML w standardzie 2015, które chcemy zaimportować. Możemy też wybrać bazy, których obiekty zostaną wczytane do rysunku. Zaznaczając opcję Wrysuj punkty - punkty graniczne zostaną wczytane dodatkowo jako punkty geodezyjne w grupie Ośrodek.


Import z GML 2015 | Wybór pliku GML | Wybór baz danych

Rysunek 4. Import z GML 2015 - okno importu


Aby upewnić się, że wybrany przez nas plik GML jest w standardzie 2015 możemy przeprowadzić test GML klikając w przycisk po prawej stronie nad wybranym plikiem GML.


Import z GML 2015 | test GML

Rysunek 5. Import z GML 2015 - test GML


Jeśli wybrany przez nas plik jest w standardzie 2015 na ekranie wyświetli się okno z pozytywnym wynikiem testu. Plik zostanie poprawnie zaimportowany.


Import z GML 2015 | Pozytywny wynik testu | Plik GML w standardzie 2015

Rysunek 6. Import z GML 2015 - pozytywny wynik testu GML


Jeśli wybrany przez nas plik zawiera dane w innym standardzie niż 2015 pojawi się komunikat z inofrmacja o przyczynach braku możliwości importu pliku.


Import z GML 2015 | Negatywny wynik testu pliku GML | Nie zaimportowano danych z GML

Rysunek 7. Import z GML 2015 - nie zaimportowano danych z pliku GML


W tym przypadku możemy wybrać inny plik GML w którzym wszystkie dane są w standardzie 2015 lub zaimportować ten plik używając polecenia Import z konwersją do GML 2021 o którym więcej można przeczytać poniżej.


Jeżeli otrzymamy pozytywny wynik testu GML możemy zaimportować wybrany plik. W oknie import plików GML w wersji 2015 klikamy Importuj.


Import z GML 2015

Rysunek 8. Import z GML 2015


Po zaimportowaniu obiektów do rysunku otrzymamy informacje o poprawnym imporcie wszystkich obiektów oraz inormację o utworzeniu grupy punktów Ośrodek do której zaimportowano wspołrzędne punktów granicznych.


Import z GML 2015 | Negatywny wynik testu pliku GML | Nie zaimportowano danych z GML

Rysunek 9. Import z GML 2015 - informacje o imporcie


Import z GML 2015 | Import punktów

Rysunek 10. Import z GML 2021 - import punktów AcadGEO2 IMPORT GML 2015 Z KONWERSJĄ DO GML 2021


Podobnie jak przy imporcie GML 2015 narzędzie do importu poprzez konwersję do wersji 2021 można uruchomić na kilka sposobów:

a) Wybierając kartę Gml/Swde na wstążce a następnie funkcję GML, Swde import z konwersją do Gml 2021


Import z GML 2015 | Konwersja do GML 2021 | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 11. Konwersja GML 2015 - wybór przez wstążkę AcadGEO


b) Z paska menu wybierając pasek Gml/Swde, a następnie polecenie GML, Swde import z konwersją do Gml 2021


Import z GML 2015 |  Konwersja do GML 2021 | Wybór przez pasek menu AcadGEO

Rysunek 12. Konwersja GML 2015 - wybór przez pasek menu AcadGEO


c) Wpisując w pasku poleceń GmlSwdeImport


Import z GML 2015 |  Konwersja do GML 2021 | Wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO

Rysunek 13. Konwersja GML 2015 - wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO


Po wywołaniu polecenia importu z konwersją do GML 2021 pojawia się okno importu plików. Klikając w przycisk + możemy wybrać pliki GML w standardzie 2015, 2021 lub pliki mieszane w których część danych jest zapisana według standardu 2015 a część 2021.


Jeśli w lewym dolnym rogu widzimy wykrzyknik w czerwonym kółku oznacza to, że nie zostały wybrane wszystkie oczekiwane dane lub ustawienia. Gdy najedziemy kursorem myszy na ten znak zostanie wyświetlony komunikat z podpowiedzią co nie zostało poprawnie ustawione lub czego brakuje.


Import z GML 2015 | Konwersja do GML 2021

Rysunek 14. Konwersja GML 2015 - okno importu


Dane z wybranych plików zostaną przekonwertowane do wersji 2021 i wczytane do rysunku.


Pod lista importowanych i konwersowanych plików jest możliwość zaznaczenia dwóch dodatkowych czynności:


a) Dane przekonwertowane zapisz do pliku gml 2021 – po konwersji obiektów z wersji 2015 w folderze w którym znajduje się importowany GML zostanie utworzony pliki GML w standardzie 2021 z przekonwertowanymi obiektami


Import z GML 2015 | Konwersja do GML 2021 | Zapis do pliku GML 2021

Rysunek 15. Konwersja GML 2015 - zapis do pliku GML 2021


Po kliknięciu importuj dane z plików GML 2015 zostaną przekonwertowane na obiekty 2021 oraz zostaną utworzone pliki GML w wersji 2021 z przekonwertowanymi obiektami. Na ekranie pojawi się też komunikat o ilości przekonwertowanych obiektów poszczególnym baz danych.


Import z GML 2015 | Konwersja do GML 2021

Rysunek 16. Konwersja GML 2015 – dane przekonwertowane do standardu 2021


b) Dane mieszane zapisz do odrębnych plików GML – jeśli w jednym pliku GML są zapisane obiekty w wersji 2015 oraz 2021 po zaznaczeniu tej opcji w folderze gdzie znajduje się importowany GML zostaną utworzone pliki GML z odseparowanymi danymi osobno w standardzie 2015 i 2021


Import z GML 2015 | Konwersja do GML 2021 | Plik GML 2015 | Plik GML 2021

Rysunek 17. Konwersja GML 2015 – odseparowane pliki GML 2015 i 2021Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji 2015 - BDOT500
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji 2015 - GESUT
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji mieszanej 2015 i 2021