03 IMPORT SWDE (SWD)
W AcadGEO mamy możliwość importu pliku SWDE i konwersję danych do GML w standardzie 2021


Zanim przystąpimy do importu pliku SWDE należy zapisać rysunek do pliku .dwg. Zapis pliku spowoduje, że ścieżka wyboru plików zostanie ustawiona na folder, w którym zapisaliśmy nasz rysunek.


Narzędzie do importu SWDE poprzez konwersję na dane według standardu 2021 można uruchomić na kilka sposobów:

a) Wybierając kartę Gml/Swde na wstążce a następnie funkcję GML, Swde import z konwersją do Gml 2021


Import z SWDE | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 1. Import wraz z konwersją pliku SWDE - wybór przez wstążkę AcadGEO


b) Z paska menu wybierając pasek Gml/Swde, a następnie polecenie GML, Swde import z konwersją do Gml 2021


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Wybór przez pasek menu AcadGEO

Rysunek 2. Import wraz z konwersją pliku SWDE - wybór przez pasek menu AcadGEO


c) Wpisując w pasku poleceń GMLImport2015


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO

Rysunek 3. Import wraz z konwersją pliku SWDE - wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO


Po wywołaniu polecenia importu SWDE z konwersją do GML 2021 pojawia się okno importu plików. Klikając w przycisk + możemy wybrać pliki SWDE które chcemy zaimportować do rysunku.


Jeśli w lewym dolnym rogu widzimy wykrzyknik w czerwonym kółku oznacza to, że nie zostały wybrane wszystkie oczekiwane dane lub ustawienia. Gdy najedziemy kursorem myszy na ten znak zostanie wyświetlony komunikat z podpowiedzią co nie zostało poprawnie ustawione lub czego brakuje.


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Wybór pliku GML | Wybór baz danych

Rysunek 4. Import wraz z konwersją pliku SWDE - okno importu


Dane z wybranych plików zostaną przekonwertowane do wersji 2021 i wczytane do rysunku.


Pod listą importowanych plików SWDE mamy możliwość wyboru opcji dane przekonwertowane zapisz do pliku GML 2021 – po konwersji danych z pliku SWDE w folderze w którym znajduje się importowany plik SWDE zostanie utworzony pliki GML w standardzie 2021 z przekonwertowanymi obiektami.


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Zapis do pliku GML 2021

Rysunek 5. Import wraz z konwersją pliku SWDE - zapis do pliku GML 2021


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Zapis do pliku GML 2021

Rysunek 6. Import wraz z konwersją pliku SWDE - zapis do pliku GML 2021


Jeśli wybrany przez nas plik zawiera dane w innym standardzie niż 2015 pojawi się komunikat z inofrmacja o przyczynach braku możliwości importu pliku.


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Konwersja obiektów do standardu 2021

Rysunek 7. Import wraz z konwersją pliku SWDE - dane przekonwertowane do standardu 2021


Istnieje możliwość, że część obiektów w pliku SWDE występuje wyłącznie jako część opisowa, nie mają zdefiniowanej geometrii lub występuje błąd obiektu z pliku SWDE. W takim przypadku obiekt nie zostanie zaimportowany a na ekranie wyświetli się komunikat informujący że nie zaimportowano wszystkich obiektów.


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Obiekty niezaimportowane | Brak geometrii obiektu

Rysunek 8. Import wraz z konwersją pliku SWDE - nie zaimportowano wszystkich obiektów


Po zaimportowaniu obiektów do rysunku otrzymamy informacje o poprawnym imporcie wszystkich obiektów oraz inormację o utworzeniu grupy punktów Ośrodek do której zaimportowano wspołrzędne punktów granicznych.


Import wraz z konwersją pliku SWDE | Wygenerowane pliki | Obiekty niezaimporowane

Rysunek 9. Import wraz z konwersją pliku SWDE - wygenerowany plik GML i raport z importu SWDE


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf
Ikona gml Pobierz plik SWDE