31 Wydruk
Utworzony rysunek a AcadGEO najczęściej kończymy wydrukiem czy to tradycyjnie na arkusz papieru czy do pliku.
Narzędzia służące do drukowania oraz ustawienia właściwości drukowania możemy znaleźć w menu głównym -> drukuj.


Wybieranie narzędzi drukowania z menu głównego w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 1. Wybieranie narzędzi drukowania z menu głównego


Te same narzędzia możemy wybrać przez wstążkę zakładka Wyjście panel Drukowanie.


Wybieranie narzędzi drukowania ze wstążki w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 2. Wybieranie narzędzi drukowania ze wstążki


Oczywiście w AcadGEO funkcjonuje również popularny skrót klawiszowy Ctrl+P.


DRUKOWANIE


Wywołując narzędzie drukowania wyświetla się okno Drukuj w którym możemy ustawić drukarkę, rozmiar papieru, skalę wydruku czy orientację wydruku. Możemy także wybrać jaki obszar powinien zostać wydrukowany. Do wyboru mamy ekran, zakres, granice, okno.


Właściwości drukowania w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 3. Właściwości drukowania


Wywołując narzędzie podgląd możemy zobaczyć jak będzie wyglądać wydruk strony.
Jeśli chcemy używać wybranych ustawień wydruku strony wielokrotnie możemy zapisać wybrane ustawienia poprzez Menadżer ustawień strony.


Menadżer ustawień strony w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 4. Menadżer ustawień strony


W oknie menadżera ustawień strony mamy możliwość ustawić jako aktywny wcześniej utworzony element, dodać nowy gdzie po podaniu nazwy przechodzimy do okna dodaj ustawienia strony gdzie podobnie jak w oknie drukuj ustawiamy właściwości wydruku.


Dodaj ustawienia strony w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 5. Dodaj ustawienia strony


Następnie możemy zmodyfikować lub usunąć istniejący już element. Podczas modyfikacji zostaje wyświetlone okno modyfikuj ustawienia strony w którym analogicznie jak w dodaj ustawienia strony zmieniamy wybrane ustawienia. Utworzone ustawienia możemy wybrać w oknie drukuj, gdzie wszystkie właściwości drukowania zostaną ustawione na podstawie wskazanej nazwy.

W poprzednim artykule dotyczącym warstw zostało wspomniane że jedną z właściwości warstwy jest wydruk. W eksploratorze warstw przy każdej z kolejnych warstw w kolumnie wydruk znajdziemy symbol drukarki. Jeśli przy tym symbolu znajduje się czerwony krzyżyk oznacza to że obiekty z tej warstwy nie będą drukowane. Natomiast sama drukarka oznacza że elementy tej warstwy będą widoczne na wydruku. Aby zmienić to ustawienie klikamy lewym przyciskiem myszy w symbol drukarki.


ksplorator warstw – włączenie/wyłączenie wydruku warstwy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 6. Eksplorator warstw – włączenie/wyłączenie wydruku warstwy


LAYOUT


Drukować można z modelu wtedy ustawiamy obszar jaki ma zostać wydrukowany natomiast w AcadGEO istnieje możliwość korzystania z layoutów dzięki którym możemy zaplanować i stworzyć wydruk w obszarze papieru. Stosując rzutnie możemy utworzyć widok modelu w pożądanej skali, dodać opisy, tabelki itp.


Layouty w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 7. Layouty


Gotowe layouty czyli arkusze wydruku znajdziemy tuż nad paskiem poleceń obok zakładki Model. Wchodząc w któryś z gotowych arkuszy widzimy wirtualną kartkę papieru dzięki której możemy stworzyć arkusz wydruku zawierający rysunek z modelu oraz dodatkowe elementy jak tabela z opisami, strzałka północy.


Arkusz do druku - szkic w AcadGEO

Rysunek 8. Arkusz do druku - szkic


Zawartość tabelki możemy edytować poprzez edycję tekstu klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybrany tekst lub możemy uzupełnić ją na podstawie danych roboty korzystając z modułu menadżer roboty. Jak korzystać z tego modułu oraz w jaki sposób korzystanie z niego przyspieszy nam pracę zostało opisane w artykule 08 Menadżer robót - kurs CAD geodezyjny.


Layouty - edycja w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 9. Layouty - edycja


Klikając prawym przyciskiem myszy na któryś z layoutów możemy zarządzać arkuszami. Możemy utworzyć nowy, wybrać arkusz z szablonu .dwt lub innego rusunku .dwg lub .dxf. Kolejno możemy usunąć arkusz, zmienić mu nazwę lub skopiować.

Możemy także porządkować kolejność arkuszy przesuwając wybrany element w prawo lub w lewo.

Poprzez menadżer ustawień strony możemy wybrać format papieru. Wyświetlone zostaje okno menadżer ustawień strony które zostało już omówione wyżej.


Eksplorator arkuszy w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 10. Eksplorator arkuszy


W eksploratorze arkuszy widzimy wszystkie dostępne w rysunku layouty. Możemy je edytować, dodawać nowy arkusz, przejść do wybranego arkusza, kopiować usunąć, a także zmienić formę wyświetlania ikon, dodać arkusz z szablonu oraz zapisać zmiany. Za pomocą eksploratora możemy kopiować arkusze z jednego otwartego rysunku do drugiego.

Z eksploratora arkuszy można także przejść do innego okna eksplorator AcadGEO gdzie oprócz zarządzania arkuszami możemy także przeglądać i edytować inne elementy rysunku widoczne w przestrzeni po lewej stronie okna takie jak warstwy, stany warstw, rodzaje linii, style, układ współrzędnych, widoki, arkusze, bloki, style wymiarowania, grupy czy zewnętrzne odnośniki.


Eksplorator AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 11. Eksplorator AcadGEO


RZUTNIE


Za pomocą rzutni możemy utworzyć widok z modelu w odpowiedniej skali.

W istniejących layoutach widzimy już wstawione rzutnie – jest to obszar o zielonych konturach (domyślnie istniejące rzutnie znajdują się na warstwie _rzutnie której przypisano kolor zielony).

Rzutnie możemy utworzyć także sami wybierając odpowiednie narzędzie ze wstążki z zakładce Widok panel Modelowanie rzutni.


Narzędzia modelowania rzutni na wstążce w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 12. Narzędzia modelowania rzutni na wstążce


Wybierając narzędzie rzutnia możemy utworzyć rzutnię w kształcie prostokąta wskazując dwa przeciwległe narożniki lub wybierając narzędzie rzutnia wielokątna możemy utworzyć rzutnię o dowolnym kształcie.


Kształt rzutni – rzutnia prostokątna i wielokątna w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 13. Kształt rzutni – rzutnia prostokątna i wielokątna


Możemy także użyć polecenia rzutnie w pasku poleceń.

Gdy mamy już wstawioną rzutnię w arkuszu możemy przejść do jej właściwości. Kształt i położenie rzutni możemy w dowolnym momencie edytować tak jak edytujemy każdy inny element rysunku przeciągając wybrany wierzchołek w odpowiednie miejsce.

Korzystając z rzutni rozróżniamy dwie przestrzenie: przestrzeń papieru oraz przestrzeń modelu.


Przestrzeń papieru w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 14. Przestrzeń papieru


W przestrzeni papieru możemy edytować elementy znajdujące się w arkuszu. Informację o tym w jakiej przestrzeni się znajdujemy możemy znaleźć na pasku w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli znajduje się tam literka P oznacza to że jesteśmy w przestrzeni papieru.


Przestrzeń modelu w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 15. Przestrzeń modelu


Do obszaru modelu możemy przejść poprzez dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszy w obszar rzutni. Będąc w obszarze modelu możemy edytować elementy na rysunku. Używając przycisku scroll możemy przybliżać, oddalać przesuwać widok w rzutni. Klikając dwa razy scrollem w przestrzeni modelu ustawimy widok przybliżony do obiektów na modelu. Jeśli jesteśmy w przestrzeni modelu krawędzie rzutni są podkreślone grubą linią. Możemy też sprawdzić oznaczenie na pasku stanu. Jeśli znajduje się literka M oznacza to że obecnie jesteśmy w przestrzeni modelu.

Ważną rzeczą podczas tworzenia map i rysunków jest ich wydruk w odpowiedniej skali. Dzięki rzutni możemy ustawić wybraną skalę. W tym celu zaznaczamy rzutnię klikając w nią jeden raz lewym przyciskiem myszy i przechodzimy do właściwości. Jeśli nie ma mamy włączonych właściwości obiektów możemy to zrobić za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+1.


Skala rzutni w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 16. Skala rzutni


We właściwościach w zakładce Różne mamy dwa pola dotyczące skali.


  • Standardowa skala - tutaj z rozwijalnego menu możemy wybrać jedna ze standardowych skali. Wówczas widok w rzutni zostanie zmieniony zgodnie z wybraną skalą.
  • Skala użytkownika – tutaj możemy wpisać dowolną liczbę według potrzeb która odpowiednio zmieni widok rzutni. Liczba 2 odpowiada skali 1:500, 1 odpowiada skali 1:1000, 0.5 – skala 1:2000 itd.

Rzutni możemy także używać w modelu. Na jednym ekranie możemy stworzyć dwie lub więcej rzutni. Na każdej z rzutni możemy ustawić inny widok dzięki czemu przechodząc między poszczególnymi rzutniami dokonywać edycji różnych obiektów. Aby utworzyć rzutnie w modelu wybieramy w panelu modelowanie rzutni na wstążce odpowiednią konfigurację rzutni. W celu przywrócenia standardowego widoku wybieramy 1 Rzutnia.


Rzutnie w modelu w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 17. Rzutnie w modelu


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf