04 WMS
W programie AcadGEO jest możliwość pobierania danych poprzez usługę WMS (Web Map Service) który jest międzynarodowym standardem udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowej.


Przed wywołaniem usługi podglądu WMS należy, zapisać rysunek w którym pracujemy.


Podgląd WMS możemy wywołać na różne sposoby m.in.:

a) Wybierając kartę Wms na wstążce a następnie jedną z możliwych funkcji


WMS | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 1 WMS - Wybór przez wstążkę AcadGEO


b) Wpisując w pasku poleceń Wms i wybierając jedno z dostępnych w podpowiedziach poleceń


WMS | Wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO

Rysunek 2 WMS - Pasek poleceń AcadGEO


W AcadGEO poprzez funkcję WMS możemy korzystać z przeglądania różnych kategorii danych:


a) Wszelkiego rodzaju mapy w postaci rastrowej


WMS | Geoportal |

Rysunek 3 WMS - Dane pobierane z geoportalu


Wybierając opcję Geoportal mamy możliwość podglądu oraz pobrania map w formie rastrowych fragmentów map tzw. kafli. Do wyboru mamy wiele rodzajów map oraz danych przedstawionych na mapach.


WMS | Geoportal | Ortofotomapa

Rysunek 4 WMS - Geoportal


Jeśli w lewym dolnym rogu okna widzimy wykrzyknik w czerwonym kółeczku jest to informacja dla nas, że nie zostały wybrane wszystkie oczekiwane dane lub ustawienia.


W zakładce ustawienia mamy możliwość podania wymiaru boku kafla w którym wczytana zostanie wybrana mapa oraz ilość pikseli. Mamy również możliwość zaznaczenia opcji wstaw pod spód – w tym przypadku zaczytane kafle mapy zostaną umieszczone poniżej obiektów wektorowych na mapie.


WMS | Geoportal | Ustawienia

Rysunek 5 WMS - Geoportal ustawienia


Po wskazaniu mapy którą chcemy wczytać, po prawej stronie pojawi się pole, w którym można zaznaczyć opcję pobrania zaczytanych fragmentów mapy jako plik .TIF.

W prawym dolnym rogu należy wybrać układ współrzędnych w jakim pracujemy.


Poniżej mamy dwie możliwości wskazania obszaru, dla którego chcemy wczytać mapę:

1) Wskazujemy punkt dla którego zostanie wczytany odpowiedni fragmenty mapy. Możemy wskazać jeden lub kilka punktów wczytania mapy. Chcąc zakończyć działanie tej funkcji klikamy prawy przycisk myszy lub klawisz Esc.

2) Wskazujemy zakres dla którego zostaną wczytane fragmenty mapy.


WMS | Geoportal | Pobieranie plików TIF

Rysunek 6 WMS - Geoportal wybór rodzaju mapy i miejsca


Po wskazaniu punktu lub obszaru w rysunku zostanie wczytana wybrana przez nas mapa, a w folderze w którym zapisany jest rysunek utworzony zostanie nowy folder z pobranymi plikami .TIF


WMS | Geoportal | Ortofotomapa | Pobieranie plików TIF

Rysunek 7 WMS - Geoportal ortofotomapa


b) Obiekty takie jak działka, budynek, obręb, gmina, powiat, województwo wyszukiwane poprzez wskazanie współrzędnych XY


WMS | Obiekt | Współrzędne XY

Rysunek 8 WMS - Obiekty pobierane przez wskazywanie współrzędnych XY


Tę opcję wybieramy w celu wczytania na mapę obiektu, który znajduje się w określonym przez nas punkcie o współrzędnych XY ( wskazanym na mapie). Mamy do wyboru 6 obiektów, które mogą być rozpoznane we wskazanym punkcie i wczytane na mapę.


WMS | Obiekt | Współrzędne XY

Rysunek 9 WMS - rodzaj obiektu


Po wybraniu obiektu wskazujemy układ współrzędnych w którym pracujemy i klikamy Pobierz. Na mapie zostanie wczytany wybrany obiekt znajdujący się we wskazanym miejscu.


WMS | Budynek | Współrzędne XY

Rysunek 10 WMS - Obiekt wczytany przez wskazanie XY


c) Działki ewidencyjne

Aby wczytać do rysunku działkę ewidencyjną możemy użyć jednej z 3 możliwości w zależności od znanych danych działki oraz pożądanego rezultatu.


WMS | Działka ewidencyjna

Rysunek 11 WMS – Wczytywanie działki ewidencyjnej


1) Pobierz działkę przez Id

Aby wyszukać działkę ewidencyjną, którą chcemy wczytać do rysunku należy podać Id obrębu oraz numer działki lub Id działki.


WMS | Działka ewidencyjna | Id działki ewidencyjnej

Rysunek 12 WMS - Pobieranie działki przez Id


2) Pobierz działkę przez Id lub obręb i numer

Aby wyszukać działkę ewidencyjną, którą chcemy wczytać do rysunku należy podać Id lub nazwę obrębu oraz numer działki.


WMS | Działka ewidencyjna | Obręb | Numer działki

Rysunek 13 WMS - Pobieranie działki przez Id lub obręb i numer działki


W obu przypadkach w rysunku zostanie wyświetlona wskazana działka.


WMS | Działka ewidencyjna

Rysunek 14 WMS - działka ewidencyjna


3) Pobierz połączone geometrie działek o podanych identyfikatorach

Ta opcja pozwala nam wyświetlić w rysunku kontur co najmniej 2 połączonych ze sobą działek. W cenu dodania działek klikamy +


WMS | Połączone geometrie działek

Rysunek 15 WMS - Pobieranie połączonych geometrii działek


Następnie wskazujemy obręb, w którym znajduje się działka. Możemy także wpisać województwo, powiat lub jednostkę ewidencyjną i z listy podpowiedzi wybrać odpowiedni obręb. Następnie usupełniamy numer działki oraz klikamy Wybierz


WMS | Połączone geometrie działek

Rysunek 16 WMS - Połączone geometrie działek wskazanie działki


Gdy w lewym dolnym rogu widzimy znak wykrzywnika w czerwonym kółku jest to dla nas informacja, że nie wszystkie dane zostały poprawnie wybrane. W tym przypadku wybrana została tylko jedna działka, a aby wyświetlić połączone geomerie działek musimy podać identyfikatory 2 lub więcej działek. Wybieramy więc przycisk + i dodajemy kolejną działkę.


WMS | Połączone geometrie działek

Rysunek 17 WMS - Połączone geometrie działek niepełne dane


W rezultacie na ekranie wczytuje się geometria wybranych, połączonych ze sobą działek.


WMS | Połączone geometrie działek

Rysunek 18 WMS - Połączone geometrie działek rezultat


d) Punkty graniczne


WMS | Punkt graniczny

Rysunek 19 WMS - Punkt graniczny


Aby wczytać do rysunku punkty graniczne wybieramy promień w obrębie, którego jest szukany punkt oraz układ współrzędnych, w którym pracujemy.


WMS | Punkt graniczny

Rysunek 20 WMS - Punkt graniczny ustawienia wybierania


Następnie na ekranie klikamy w punkt wokół którego w obszarze o podanym promieniu szukany jest punkt graniczny. Jeśli w tym obszarze występuje punkt graniczny zostanie on wczytany do rysunku.


WMS | Punkt graniczny

Rysunek 21 WMS - Punkt graniczny rezultat


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf