25 Obiekty złożone - Bloki
Blok jest obiektem programu AcadGEO 2022 jak i innych programów cadowskich upraszczający tworzenie rysunków składających się z powtarzających elementów. Blok składa się z powiązanych ze sobą elementów składowych. Mimo że składa się z wielu obiektów składowych traktowany jest jako obiekt i polecenia edycyjne dotyczą całości. Przykładowo po wskazaniu jednego z obiektów tworzących blok polecenia edycji usuwają, kopiują, skalują itp. cały blok.


Można korzystać ze zdefiniowanych wcześniej bloków lub zdefiniować blok na własne potrzeby.


Definiowanie bloku - rysowanie obiektów składowych w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 98. Definiowanie bloku - rysowanie obiektów składowych


Następnie otwieramy okno definiowania bloku poleceniem blok. W pierwszej kolejności musimy nazwać blok, przykładowo Studnia. Następnie musimy wybrać z rysunku obiekty składowe przyszłego bloku, w tym przypadku dwa współśrodkowe okręgi oraz wskazać na rysunku punkt bazowy czyli punkt który będziemy określać przy późniejszym wstawianiu bloku na rysunku.


Ponadto możemy jeszcze wybrać co może się stać z obiektami składowymi z których powstał blok. Możemy je automatycznie po utworzeniu bloku usunąć lub zachować.


Blok może być obracany lub skalowany. Sposób jego skalowania możemy określić już na poziomie jego tworzenia. Blok może być standardowy lub opisowy. Blok standardowy może być skalowany w kierunku X,Y,Z różnymi skalami lub możemy ustawić że będzie skalowany proporcjonalnie w każdym kierunku tak samo. Blok opisowy dostosowuje swoje rozmiary do ustawionej na linii statusowej.


Definiowanie bloku w AcadGEO - Okno definicji | darmowy program geodezyjny

Rysunek 99. Definiowanie bloku - Okno definicji


Blok może być obracany lub skalowany. Sposób jego skalowania możemy określić już na poziomie jego tworzenia. Blok może być standardowy lub opisowy. Blok standardowy może być skalowany w kierunku X,Y,Z różnymi skalami lub możemy ustawić że będzie skalowany proporcjonalnie w każdym kierunku tak samo. Blok opisowy dostosowuje swoje rozmiary do ustawionej na linii statusowej.


Skala opisu na linii statusowej w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 100. Skala opisu na linii statusowej


Tak utworzony blok lub inne bloki wcześniej zdefiniowane możemy wstawiać na rysunku
Polecenie wstawiania bloku uruchamiamy przy pomocy komendy Wstaw (_insert - w języku angielskim)


Pojawia się okno z dostępnymi opcjami wstawiania bloku:


  • Wybór bloku zapisanego w rysunku lub w pliku
  • Miejsce wstawienia bloku poprzez podanie współrzędnej X,Y lub kliknięcie na ekranie. W podanych współrzędnych lub w klikniętym wstawi się blok punktem bazowym zdefiniowanym przy tworzeniu bloku
  • Skala wstawionego bloku poprzez podanie wartości lub określenie na rysunku
  • Obrót bloku poprzez podanie kąta lub określenie na rysunku

Wstawianie bloku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 101. Wstawianie bloku - opcje


Opcje pozwalające zmodyfikować bieżący styl rysowanej multilinii.


Wstawianie multilinii wybór opcji w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 68. Wstawianie multilinii - opcje


Wczytaj styl [polecenie: W] - możemy wczytać styl mulilinii ze zdefiniowanego wcześniej pliku *.mln
Wyrównanie [polecenie: Wy] - wyrównuje Multilinię względem wskazanego punktu.


Tu dostępne są kolejne trzy warianty:

  • Góra [polecenie:G] - Multilinia jest rysowana powyżej wskazanego punktu
  • Środek [polecenie:S] - Multilinia jest rysowana we wskazanym punkcie
  • Dół [ polecenie:D] - Multilinia jest rysowana poniżej wskazanego punktu

Tu dostępne są kolejne trzy warianty:

  • większy od zera - zwiększa szerokość Multilinii
  • mniejszy od zera - zmniejsza szerokość Multilinii
  • równy zero - rysuje pojedyńczą linię

Styl [polecenie:St] - należy wpisać nazwę zdefiniowanego wcześniej stylu


W celu zmodyfikowania stylu Multilinii lub utworzenia własnego stylu należy z Paska Formatuj wybrać funkcję Menadżer stylów multilinii lub w pasku poleceń wpisać _mstyle.


Menadżer stylów multilinii w AcadGEO

Rysunek 69. Menadżer stylów multilinii


Po wybraniu opcji Menadżer stylów multilinii pojawia się przedmiotowe okno w którym możemy wybrać zdefiniowany wcześniej styl i go zmodyfikować lub stworzyć własny.


Menadżer stylów multilini - definiowanie stylu w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 70. Menadżer stylów multilini - definiowanie stylu


Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf