08 Menadżer robótMenadżer robot służy do sprawnego zarządzania robotami w firmie. Tworzy bazę robót geodezyjnych, którymi możemy w prosty sposób zarządzać. Oprócz samych robót możemy stworzyć bazę klientów oraz projektantów.


Menadżer robót | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 1 Menadżer robót - wybór przez wstążkę AcadGEO


Na wstążce w zakładce Menadżer robót znajdziemy wszystkie funkcje i ustawienia potrzebne do korzystania z tego modułu, które zostaną omówione szczegółowo poniżej. Jeśli chcielibyśmy od razu wejść do funkcji Roboty natkniemy się na komunikat: Przejdź do ustawień globalnych i ustaw Folder menadżera.


Menadżer robót | Folder menadżera

Rysunek 2 Komunikat - ustaw folder menadżera


Aby móc poprawnie korzystać z modułu menadżera robot należy zacząć od ustawienia odpowiedniego folderu oraz stworzenia konta, dlatego omawianie tego modułu zaczniemy właśnie od tych funkcji.


1. Ustawienia globalne


Menadżer robót | Ustawienia globalne

Rysunek 3 Menadżer robót - ustawienia globalne


Menadżer robót | Ustawienia globalne | Folder menadżera

Rysunek 4 Ustawienia globalne - menadżer


W zakładce Menadżer ustawiamy folder menadżera – utworzony przez nas folder na dysku, w którym będą zapisywane informacje o firmie i robotach. W tym celu klikamy wskaż i wskazujemy odpowiedni folder. Opcję autouzupełniania danych roboty geodezyjnej zostawiamy aktywną. Klikając symbol zaokrąglonej strzałki czyścimy ustawienia – wybrany folder.


Menadżer robót | Ustawienia globalne | Mapa

Rysunek 5 Ustawienia globalne - mapa


W zakładce mapa możemy ustawić właściwości dotyczące geodezyjnych baz danych, czcionki którą będą wyświetlane punkty oraz teksty na mapie. W obszarze okna ustawiamy jak chcemy wyświetlały się okna różnych narzędzi. Jeśli opcja pamiętaj położenia okien jest aktywna nowe okno zostanie otworzone w tym miejscu w którym było usytuowane przed zamknięciem. Jeśli ta opcja będzie wygaszona możemy wybrać czy okna mają otwierać się zawsze na środku ekranu czy po prawej stronie. Możemy też ustawić wartość odsunięcia otworzonego okna od prawej krawędzi. Aktywując opcję wyświetl okno do edycji po zaznaczeniu obiektu sprawimy, że podczas korzystania z obiektów bazy danych 2021 przy każdym wskazaniu obiektu będzie otwierane okno do jego edycji. Klikając symbol zaokrąglonej strzałki przywracamy ustawienia domyślne.


Menadżer robót | Ustawienia globalne | System

Rysunek 6 Ustawienia globalne - system


W zakładce system mamy opcje oznaczenia automatycznego powiązania rysunku z etapem roboty geodezyjnej. Powiązanie rysunku z etapem zostanie omówione szczegółowo później, natomiast zalecane jest pozostawienie tej funkcji aktywnej podobnie jak drugiej z możliwych opcji. Klikając symbol zaokrąglonej strzałki przywracamy ustawienia domyślne (obie opcje aktywne).


2. Ustawienia dokumentu


Menadżer robót | Ustawienia dokumentu

Rysunek 7 Menadżer robót - ustawienia dokumentu


W ustawieniach dokumentu wybieramy właściwości dotyczące układu współrzędnych, precyzji współrzędnych oraz formatu wyświetlania liczb.


Menadżer robót | UStawienia dokumentu

Rysunek 8 Ustawienia dokumentu


W górnej części widzimy ikony – przyciski analogiczne o tych które widzimy na wstążce w karcie Manager robót. Klikając w wybraną ikonę przechodzimy do okna wybranej funkcji. W tym momencie nie jesteśmy jeszcze zalogowani dlatego widzimy tylko 3 przyciski – Zaloguj, ustawienia globalne oraz ustawienia dokumentu. Po utworzeniu konta i zalogowaniu się dostępnych będzie więcej opcji.


3. Moje konto


Menadżer robót | Moje konto

Rysunek 9 Menadżer robót - moje konto


Aby korzystać z modułu menadżera robót musimy utworzyć konto główne. Z konta głównego będziemy mogli zarządzać kolejnymi utworzonymi kontami użytkowników. Tworzenie nowych kont zostanie omówione w punkcie 4 – Użytkownicy.


W koncie okno główne uzupełniamy dane podstawowe właściciela konta tj. imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu. Następnie wpisujemy kod PIN którego będziemy używali do logowania.


Menadżer robót | Konto główne

Rysunek 10 Konto główne


Po zapisaniu konta program będzie nas prosił o wpisanie kodu PIN w celu zalogowania się na konto.


Menadżer robót | Zaloguj się

Rysunek 11 Logowanie


Jeśli poprawnie wpiszemy kod PIN zostaniemy zalogowaniu na nasze konto.

Menadżer robót | Logowanie

Rysunek 12 Poprawne zalogowanie


Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno konta użytkownika z ustawionymi danymi. W tym oknie możemy zmienić kod PIN.


Menadżer robót | Konto głowne | Edycja

Rysunek 13 Konto użytkownika - edycja


W górnej części okna mamy ikony pozwalające przechodzić pomiędzy innymi funkcjami modułu menadżera robót. Po lewej stronie obok ikony roboty znajduje się też firma, użytkownicy, klienci oraz projektanci. Klikając w wybraną ikonę przejdziemy do okna danej funkcji. Po prawej stronie mamy natomiast ikony ustawień. Kolejno od lewej ustawienia globalne, ustawienia dokumentu, moje konto, wyloguj się. Kliknięcie w którąkolwiek z ikon spowoduje otwarcie odpowiedniego okna wybranej funkcji lub ustawień. Ikony te widoczne będą we wszystkich oknach kolejno omawianych narzędzi.


4. Użytkownicy

Menadżer robót | Użytkownicy

Rysunek 14 Menadżer robót – użytkownicy


W oknie użytkownicy widzimy utworzonych użytkowników – w tym wypadku tylko konto główne. Klikając w ikonę + możemy dodać nowych użytkowników. Podobnie jak w poprzednich oknach w pasku górnym widzimy ikony, przyciski przekierowujące nas do wszystkich funkcji modułu menadżera robót.


Menadżer robót | Użytkownicy

Rysunek 15 Użytkownicy


Klikając w ikonę + możemy dodać nowych użytkowników.


Menadżer robót | Nowy użytkownik

Rysunek 16 Użytkownicy - dodaj nowego użytkownika


Podobnie jak przy tworzeniu konta głównego podajemy dane podstawowe nowego użytkownika oraz PIN, który będzie służył do logowania na konto. Możemy także oznaczyć czy konto ma być aktywne czy nieaktywne.


Menadżer robót | Lista użutkowników

Rysunek 17 Użytkownicy - lista użytkowników


Po dodaniu nowego użytkownika widzimy go w polu użytkownik. Jeśli chcemy dokonać edycji któregoś z kont wystarczy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybrany element z listy. Po prawej stronie okna pojawią się pola, w których możemy dokonać edycji. Oprócz standardowych danych podstawowych czy zmiany numeru PIN możemy również ustawić uprawnienia użytkownika jako administrator i/lub płatnik.

Menadżer robót | Użytkownicy

Rysunek 18 Użytkownicy - edycja danych


Użytkownikami można zarządzać tylko i wyłącznie z poziomu konta głównego. Będąc zalogowanym na innym koncie, które nie posiada uprawnień administratora nie możemy otworzyć okna użytkownicy.


Menadżer robót | Brak uprawnień

Rysunek 19 Komunikat - brak uprawnień do zarządzania użytkownikami


5. Zaloguj/Wyloguj

Menadżer robót | Zaloguj | Wyloguj

Rysunek 20 Menadżer robót - zaloguj i wyloguj


W celu wylogowania z obecnego konta wybieramy funkcję wyloguj. Jeśli chcemy ponownie zalogować się na kont wybieramy Zaloguj.


Menadżer robót | Zaloguj się

Rysunek 21 Zaloguj się


Na podstawie wpisanego kodu PIN zalogujemy się na odpowiednie konto.


6. Firma

Menadżer robót | Firma

Rysunek 22 Menadżer robót - firma


Kolejnym krokiem jest dodanie firmy. Klikając w narzędzie firma na wstążce otworzy się okno o takiej samej nazwie. Jest ono wyglądem oraz sposobem użytkowania podobne do okna użytkownicy.


Menadżer robót | Firma

Rysunek 23 Firma


Obecnie nie mamy utworzonej żadnej firmy. Aby dodać nową firmę należy wybrać przycisk + po lewej tronie ekranu obok napisu firma. Po prawej stronie pojawią się pola które uzupełniamy odpowiednimi danymi zakładanej firmy. Pola których obramowanie jest w kolorze czerwonym są polami obowiązkowymi. Są to nazwa firmy, skrót nazwy oraz nazwa folderu. Zaczynając wpisywać nazwę firmy pola skrót nazwy oraz nazwa folderu tworzą się automatycznie na podstawie pierwszego pola. Pozostałe pola nie są obowiązkowe, ale na ich podstawie będą w późniejszych etapach uzupełniane automatycznie dane firmy dlatego zachęcamy do uzupełnienia kompletnych danych.


Menadżer robót | Nowa firma

Rysunek 24 Firma - dodaj nową firmę


W drugiej zakładce możemy dodać geodetę/geodetów uprawnionych związanych z firmą. Po kliknięciu + wyświetli się wiersz w którym uzupełniamy odpowiednie dany. Najeżdżając na symbol wykrzyknika po lewej stronie wiersza program podpowiada co należy uzupełnić.


Menadżer robót | Firma | Geodeta uprawniony

Rysunek 25 Firma - dodaj geodetów uprawnionych


Po uzupełnieniu danych i kliknięciu Zapisz firma zostanie utworzona i dodana do listy w lewej części okna


Menadżer robót | Firma

Rysunek 26 Firma - utworzone firmy


Jeśli chcemy edytować dane firmy należy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybrany element z listy – firma. Podobnie jak przy tworzeniu nowej po prawej stronie pojawią się dane wybranej firmy które można edytować.


7. Klienci


Menadżer robót | Klienci

Rysunek 27 Menadżer robót - klienci


Zanim przejdziemy do tworzenia roboty geodezyjnej omówimy narzędzie dodawania klientów oraz projektantów ponieważ przy tworzeniu roboty będziemy musieli wybrać już utworzonego klienta. Zacznijmy od dodania nowego klienta. Ze wstążki wybieramy narzędzie klienci.


Menadżer robót | Klienci

Rysunek 28 Klienci


Okno Klienci wygląda podobnie jak poprzednio omawiane okno użytkownicy czy firma. Po lewej stronie znajduje się pole z listą dostępnych klientów oraz znak plus którym dodajemy nowego klienta. Dodatkowo znajduje się pole wyszukaj gdzie wpisując wybrany ciąg znaków szukamy w bazie klientów odpowiedniej nazwy klienta. Jak już wspomniano aby dodać nową firmę klikamy +.


Menadżer robót | Nowy klient

Rysunek 29 Klienci - dodaj nowego klienta


Klientów rozróżniamy na firmy oraz klientów indywidualnych. W zależności od tego który rodzaj klienta chcemy utworzyć wybieramy odpowiednia opcję oraz uzupełniamy przypisane dla tego rodzaju klienta dane. Pola z ramką w kolorze czerwonym są to pola które obowiązkowo muszą zostać uzupełnione.


W przypadku klienta – firma w kolejnej zakładce pojawia się możliwość dodania osoby do kontaktu. Klikając w ikonę + pojawi się wiersz w którym uzupełniamy odpowiednie dane osoby. Najeżdżając na wykrzyknik z lewej strony wiersza dostajemy informacje które kolumny muszą być uzupełnione.


Menadżer robót | Osoba do kontaktu

Rysunek 30 Klienci - dodaj osobę do kontaktu


8. Projektanci


Menadżer robót | Projektanci

Rysunek 31 Menadżer robót - projektanci


Analogicznie do tworzenia nowych klientów możemy utworzyć bazę projektantów. Ze wstążki wybieramy narzędzie projektanci.


Menadżer robót | Projektanci

Rysunek 32 Projektanci


W oknie projektanci po lewej stronie widzimy przestrzeń, gdzie będą tworzone nowo dodane biura projektowe. Oprócz tego mamy opcję wyszukiwania wybranego biura wśród stworzonej bazy oraz opcje dodania nowego projektanta.


Menadżer robót | Biuro projektowe

Rysunek 33 Projektanci - dodaj nowe biuro projektowe


Podobnie jak w przypadku klientów, projektantów również rozróżniamy na firmy oraz klientów indywidualnych. W zależności od tego który rodzaj chcemy utworzyć wybieramy odpowiednia opcję oraz uzupełniamy przypisane dla tego rodzaju klienta dane. Pola z ramką w kolorze czerwonym są to pola które obowiązkowo muszą zostać uzupełnione.


Jeśli dodajemy nowe biuro projektowe które jest firmą mamy również możliwość dodania osoby do kontaktu. Wchodzimy do zakładki osoba do kontaktu i klikając w ikonę + pojawi się wiersz w którym uzupełniamy odpowiednie dane osoby. Najeżdżając na wykrzyknik z lewej strony wiersza dostajemy informacje, które kolumny muszą być uzupełnione.


Menadżer robót | osoba do kontaktu

Rysunek 34 Projektanci - dodaj osobę do kontaktu


9. Roboty

Menadżer robót | Roboty geodezyjne

Rysunek 35 Menadżer robót – roboty


Mając już stworzone konto, ustawiony folder menadżera, założoną firmę oraz inne omówione do tej pory czynności możemy przystąpić do zakładania bazy robot geodezyjnych. W tym celu wybieramy narzędzie Roboty na wstążce.


Menadżer robót | Roboty geodezyjne

Rysunek 36 Roboty geodezyjne


W oknie roboty geodezyjne rozpoczynamy od dodania roku w którym wykonywane są roboty. W tym celu naciskamy znak + w prawej części okna pojawiły się pola do uzupełnienia.


Menadżer robót | Roboty geodezyjne | Rok

Rysunek 37 Roboty geodezyjne - dodaj rok


Zaczynamy od założenia folderu na dysku w którym będą tworzone i przechowywane roboty. Tworzymy go na dysku w dogodnym dla nas miejscu. Następnie wskazujemy ten folder używając przycisku wskaż. Uzupełniamy pole rok.


Menadżer robót | Roboty geodezyjne | Rok

Rysunek 38 Roboty geodezyjne - utworzenie folderu dla robót


Po utworzeniu roku wyświetla się on jako kafelek w obszarze Rok. Gdy wskażemy utworzony element pojawi się kolejny obszar Robota.


Menadżer robót | Roboty geodezyjne | Robota

Rysunek 39 Roboty geodezyjne - robota


W tym miejscu będziemy tworzyć kolejne roboty geodezyjne wykonywane danym roku kalendarzowym. Aby dodać nową robotę klikamy +


Menadżer robót | Robota

Rysunek 40 Roboty geodezyjne - dodaj nową robotę


Po prawej stronie okna pojawił się formularz pozwalający utworzyć nową robotę. Zacznijmy od stworzenia folderu dla tej konkretnej roboty. Możemy to zrobić na dwa sposoby:


1. Na dysku w folderze Roku ( tutaj Roboty 2023) mamy utworzony folder przeznaczony dla tej roboty – w tym przypadku w obszarze dane podstawowe wskazujemy ten folder. Nazwa folderu powinna zaczynać się od numeru roboty wtedy wskazując folder automatycznie zostanie uzupełnione pole Numer zgodnie z numerem w nazwie wskazanego folderu. Pole rok jest już domyślnie uzupełnione jako rok w którym zakładamy daną robotę – tego pola nie można edytować.


Menadżer robót | Robota

Rysunek 41 Roboty geodezyjne - wskaż folder roboty


2. Nie mamy jeszcze utworzonego folderu i stworzymy go dzięki uzupełnieniu danych w formularzu – uzupełniamy w obszarze Adres nieruchomości pole miejscowość, ulica oraz w polu zleceniodawca wybieramy odpowiednią pozycję z bazy klientów. Na podstawie tych trzech podanych informacji oraz numeru roboty (obszar pole podstawowe) program automatycznie tworzy nazwę obiektu oraz nazwę folderu który zostanie utworzony po naciśnięciu przycisku Utwórz folder.


Menadżer robót | Robota | Folder roboty

Rysunek 42 Roboty geodezyjne - stwórz folder roboty


Został utworzony folder dla roboty o nazwie według schematu: NumerRoboty_Miejscowość(Ulica)-Zleceniodawca


Menadżer robót | Robota | Folder roboty

Rysunek 43 Roboty geodezyjne - utworzono folder dla roboty


Niezależnie od tego który sposób utworzenia/wskazania folderu wybierzemy kontynuujemy tworzenie roboty w bazie. Uzupełniamy pozostałe informacje na temat danej roboty. Uzupełniamy znane nam informacje na temat adresu nieruchomości, zleceniodawcy (wybrany z bazy klientów) , biura projektowego (wybrany z bazy projektantów), organ służby geodezyjnej i kartograficznej któremu podlega dany obszar oraz TERYT i przestrzenie nazw. Informacje na temat obrębu, jednostki ewidencyjnej, powiatu czy województwa możemy uzupełnić wpisując odpowiednie wartości w pola lub możemy skorzystać z narzędzia znajdź. Klikając na symbol lupki przejdziemy do okna Znajdź obręb gdzie w łatwy sposób możemy odnaleźć interesujący nas obręb. Wystarczy w uzupełnić co najmniej jedno z dostępnych pól i program wyszuka nam pasujące obręby. Wśród listy obrębów spełniających zadane kryteria wybieramy ten konkretny w którym znajduje się tworzona robota i klikamy wybierz.


Menadżer robót | Znajdź obręb

Rysunek 44 Roboty geodezyjne - znajdź obręb


Po wybraniu obrębu zostały uzupełnione pola dotyczące TERYTU oraz przestrzeni nazw.


Menadżer robót | Nowa robota

Rysunek 45 Roboty geodezyjne - dodaj nową robotę


Jeśli wszystkie informacje są już uzupełnione klikamy przycisk dodaj. W tym momencie zostanie utworzona robota. W obszarze Robota pojawi się utworzona robota geodezyjna.


Menadżer robót | Etap

Rysunek 46 Roboty geodezyjne - etap


Kolejnym krokiem jest utworzenie etapu roboty. Musimy kliknąć w wybraną robotę dla której ma być utworzony etap i w obszarze Etap kliknąć symbol +.


Menadżer robót | Etap

Rysunek 47 Roboty geodezyjne - dodaj nowy etap


Po prawej stronie okna pojawi się formularz do utworzenia etapu. W zakładce dane podstawowe uzupełniamy informacje dotyczące etapu: id zgłoszenia zgodny ze zgłoszeniem roboty w ODGiK , numer datę protokołu weryfikacji – tą informacje uzupełniamy po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji operatu.


W polu dane podstawowe wybieramy cel pracy oraz wskazujemy lub tworzymy folder z etapem pracy. Podobnie jak przy tworzeniu roboty możemy wskazać folder jeśli został on już utworzony na dysku w folderze z daną robotą. W tym celu klikamy przycisk Wskaż folder i wskazujemy odpowiedni folder z dysku. Możemy też utworzyć nowy folder. Po wybraniu celu pracy zostanie uzupełniona nazwa tworzonego folderu składająca się z numeru etapu oraz calu pracy – następnie klikamy utwórz folder. Nowy folder zostanie utworzony w folderze wybranej roboty geodezyjnej.


Menadżer robót | Folder etapu

Rysunek 48 Roboty geodezyjne - utworzenie folderu etapu


Następnie uzupełniamy dane wykonawcy. Wybieramy kierownika etapu. Po rozwinięciu listy wybieramy osobę spośród utworzonych użytkowników - utworzonych wcześniej przez narzędzie użytkownicy. Uprawniony / kierownik prac geodezyjnych – wybieramy z osób przypisanych jako geodeci uprawnieni do założonej firmy – narzędzie firma zakładka geodeci uprawnieni. Wybieramy daty rozpoczęcia, planowanego zakończenia, a po zakończeniu pracy datę zakończenia. Następnie status pracy oraz dane dotyczące płatności.


Menadżer robót | Etap | Dane mapy

Rysunek 49 Roboty geodezyjne - dane mapy


W zakładce dane mapy uzupełniamy informację na temat tworzonej mapy. Wpisujemy numery działek przedmiotowych, układ współrzędnych w jakim wykonana jest mapa, datę pomiaru oraz datę sporządzenia operatu. Jeśli w danej robocie jest przeprowadzona procedura wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych to wypełniamy też datę sporządzenia protokołu z tych czynności.


Został nam do uzupełnienia obszar informacje o użytkach, osnowie, służebnościach przedmiotowych działek. Są to informacje, które podajemy na mapie do celów projektowych. Obok pól informacja o użytkach informacja o punktach i opis służebności gruntowych widzimy ikony, które służą do ustawienia domyślnych wartości tych pól. Oczywiście Wpisane formuły można edytować według własnych potrzeb, gdyż są to tylko domyślne frazy.


Menadżer robót | Etap | Dane mapy

Rysunek 50 Roboty geodezyjne - dane mapy informacje uzupełnione


Klikając w przycisk Dodaj tworzony etap zostanie zapisany. Oczywiście w każdej chwili możemy zmienić lub uzupełnić informacje dotyczące czy to utworzonej roboty czy konkretnego etapu. W tym celu w oknie roboty klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na element który chcemy edytować. Po prawej stronie okna wyświetlą się dokładnie te same dane które uzupełniliśmy podczas tworzenia.


Menadżer robót | Etap | Edycja

Rysunek 51 Roboty geodezyjne - edycja


Po co właściwie uzupełniamy te wszystkie informacje?

Odpowiedz jest bardzo prosta – uzupełniamy je po to aby zrobić to tylko raz i nie musieć każdego tworzonego dokumentu uzupełniać osobno powtarzającymi się danymi.


Dla każdego rysunku, który przygotowujemy powinien zostać przypisany etap roboty dla, którego dany rysunek jest tworzony. Aby sprawdzić czy etap jest ustawiony lub aby go ustawić należy zwrócić uwagę na gwiazdkę w prawym górnym rogu pola etap. Jeśli jest ona biała oznacza to że do tego rysunku nie jest przypisany żaden etap roboty. W celu przypisania wybranego etapu do otwartego rysunku należy kliknąć w ta gwiazdkę. Pojawi się komunikat o ustawieniu domyślnego etapu dla bieżącego rysunku a sama gwiazdka zmieni kolor na żółty. Gwiazdka w kolorze żółtym oznacza, że dla bieżącego rysunku przypisany jest ten właśnie etap roboty.


Mając ustawiony etap we wszystkich tworzonych dokumentach np. wykaz współrzędnych z modułu roboczy punkt graniczny zostaną ustawione odpowiednie informacje takie jak id zgłoszenia, obręb, jednostka ewidencyjna, data utworzenia itp. Eksportowane pliki gml czy txt również zostaną uzupełnione w nazwie pliku odpowiednim id zgłoszenia.


Menadżer robót | Wypełnianie danych | Przypisanie etapu do rysunku

Rysunek 52 Roboty geodezyjne - wypełnianie danych w tabelkach na mapie


W zakładce dane mapy jest jeszcze jedno bardzo istotne narzędzie – poniżej omawianej gwiazdki znajduje się ikona z symbolem długopisu. Służy ona do uzupełnienia danych dotyczących roboty i etapu na szkicach, mapach generowanych z danego rysunku. Formularze szkiców i map są przygotowane w formie layoutów. Znajdziemy je wybierając odpowiednią zakładkę w pasku tuż nad paskiem poleceń. Znajdują się tam m.in formularze szkiców, GIOB, MDCP, mapa porównania terenu. Dokładne opis pracy z layoutami zostanie omówiony w osobnym artykule.


Layout

Rysunek 53 Layout


Jeśli zajrzymy na wybrany layout zobaczymy, że informacje znajdujące w ramkach formularzów zostały wypełnione danymi, które uzupełniliśmy podczas tworzenia roboty. Nie musimy więc przy każdym tworzonym formularzu uzupełniać wszystkich danych osobno.


Szkic | Mapa

Rysunek 54 Uzupełnione dane w tabelkach mapy


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf