14 Obiekty podstawowe - Punkt
Punkt jest obiektem programu AcadGEO 2022 o współrzędnych X,Y w rysunku 2D oraz X,Y,Z w rysunku 3D. Punkt może być obiektem samym w sobie lub tworzyć wierzchołki innych obiektów.


Punkty możemy wstawiać uruchamiając funkcję na wiele sposobów


Możemy wstawić wybierając z rozwijając menu Rysunek z paska menu i wybrać Punkt.


Wstawianie punktu z paseka menu w AcadGEO | programy geodezyjne

Rysunek 50. Wstawianie punktu - pasek menu


Można również uruchomić funkcję punkt ze wstążki. W tym celu należy wybrać polecenie punkt z panelu Rysunek 2D i karty Rysunek 2D.


Wstawianie punktu ze wstążki w AcadGEO | programy geodezyjne

Rysunek 51. Wstawianie punktu - wstążka


W celu uruchomienia polecenia Punkt z paska narzędzi należy z paska Rysunek 2D wybrać zaznaczony na rysunku 52 element.


Wstawianie punktu z paseka narzędzi Rysunek 2D w AcadGEO | programy geodezyjne

Rysunek 52. Wstawianie punktu - Pasek narzędzi Rysunek 2D


Funkcję punkt możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Po uruchomieniu funkcji jednym z wymienionych sposobów na pasku poleceń pojawią się dostępne opcje. Domyślnie uruchomione jest rysowanie pojedynczego punktu po narysowaniu którego funkcja się kończy. Możemy narysować również wiele punktów jeden po drugim i w tym celu wpisujemy w wierszu poleceń W.


Wstawianie punktu z dostępnymi opcjami w AcadGEO | programy geodezyjne

Rysunek 53. Wstawianie punktu - dostępne opcje


Wstawienie punktów na rysunek odbywa się poprzez wskazanie myszką położenia punktu i naciśniecie lewego przycisku myszy. Możemy również wpisać w wierszu poleceń współrzędne punktu czyli dla rysunku 2D X,Y. Należy pamiętać że kropką oddzielamy jednostkę od jej części dziesiętnych a przecinkiem współrzędną X od współrzędnej Y.


Po wpisaniu w wierszu poleceń U pojawi się okno w którym możemy zmienić dostępne dla obiektu punkt parametry takie jak reprezentacja graficzna punktu oraz jego rozmiar.


Zmiana parametrów punktu w AcadGEO | programy geodezyjne

Rysunek 54. Zmiana parametrów punktu


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf